ANBI

Stichting Beauty4Ashes

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij schenken en erven. Stichting  Beauty4Ashes voldoet aan de door de belastingdienst gestelde voorwaarden en is door de belastingdienst aangewezen als een ANBI. Wij kunnen dus ook gebruik maken van belastingvoordelen. Uw giften zijn, binnen de fiscale mogelijkheden, aftrekbaar voor de belasting.

Instellingsgegevens

Oprichtingsdatum: 27 oktober 2017
Statutaire zetel: Nuland, Gemeente ‘s-Hertogenbosch
RSIN: 858073705
KvK nr.: 69941432
IBAN: NL72ABNA0247516201
BIC: ABNANL2A

Activiteitenomschrijving

Het verbeteren van leefomstandigheden van individuen en gemeenschappen in binnen- en buitenland, in het bijzonder het ondersteunen en opvangen van wezen, weduwen en andere kwetsbare groepen.

Contactgegevens

Bendelssteeg 12, 5391 ES Nuland
Telefoonnummer: +31(0)612656365
Website: www.beauty4ashes.nl
Email: info@beauty4ashes.nl

Notaris

Notaris Mr. J. Boon
Heereweg 266, 2161 BS Lisse
www.notarisboon.nl

Doelstellingen

 • De stichting heeft als doel: het structureel verbeteren van de geestelijke, fysieke en materiële leefomstandigheden van individuen en gemeenschappen met een problematische situatie en het verlenen van hulp bij het maken van positieve keuzes tot verbetering van hun eigen situatie en die van anderen, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Daarbij richt zij zich op individuen en gemeenschappen in binnen- en buitenland, ongeacht hun religieuze of etnische achtergrond of geaardheid. Meer in het bijzonder richt de stichting zich op het ondersteunen en opvangen van wezen, weduwen en andere kwetsbare groepen.
 • Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
 • De stichting beoogt uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut.
 • De stichting heeft geen winstoogmerk.

Middelen tot bereiken van doel

 • De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken met gebruikmaking van alle wettige middelen, doch in het bijzonder door de volgende zaken:
  • Het verstrekken van primaire levensbehoeften en middelen van bestaan aan armen, weduwen en wezen;
  • Het (doen) verlenen van materiele, humanitaire en medische hulp;
  • Het participeren in acties en initiatieven van derden;
  • Het financieren van reis- en verblijfkosten (waaronder hotelkosten) die worden gemaakt ten behoeve van de doelstelling;
  • Het opbouwen en onderhouden van contacten met aanverwante instellingen en organisaties;
  • Het bevorderen en het uitgeven van publicaties; en
  • Het doen van giften en donaties.

Bestuurders

Mevrouw M.E.A. van Krieken-Wouterse, voorzitter
Mevrouw J. Mengerink-van Rumpt, penningmeester
Mevrouw J.W.A. Meulepas, bestuurder

Beloningsbeleid

 • Bestuur: alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
 • Personeel: zodra er sprake zal zijn van personeel zal een salarisreglement worden gemaakt met als richtlijn CAO Sociaal Werk.

Financiële verantwoording

 • Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar
 • Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, indien het bestuur zulks besluit vergezeld van een rapport van een deskundige, binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
 • De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. Behoudens bijzondere omstandigheden wordt bij de vaststelling van de jaarstukken door het bestuur aan de penningmeester decharge verleend.
 • Baten en lasten 2017 (PDF)

Help jij een handje mee? Neem contact met me op!